Kotchasan PHP Framework

New GCMS CMS ที่สร้างจาก คชสารเฟรมเวิร์ค

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการออกแบบ Framework นี้คือการนำมาใช้ทดแทน GCMS (http://gcms.in.th) ซึ่งหากสำเร็จจะมีการเปลี่ยน Core ของ GCMS มาใช้ Framework นี้แทน ในเบื้องต้นผมได้มีการออกแบบโครงสร้างของ GCMS ใหม่ไว้ดังนี้
โดยที่คุณสมบัติของ GCMS ตัวใหม่ผมจะยังคงไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการ แต่ด้วยคุณสมบัติของ Framework ที่เป็น MVC น่าจะช่วยให้การนำไปดัดแปลงใช้งานของ Developer ง่ายขึ้น
หมายเหตุ สำหรับโค้ดต่างๆบน Github หากมีการดาวน์โหลดไปเพื่อทดสอบ ผมยังไมได้เตรียมส่วนของฐานข้อมูลให้นะครับ ถ้าต้องการทดสอบเต็มรูปแบบ ให้ทำการติดตั้ง GCMS ร่วมด้วย 1 ตัว และทำการชี้ฐานข้อมูลของ Framework ไปยังฐานข้อมูลของ GCMS เนื่องจากมันใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน และ CMS ที่สร้างจาก Framework นี้ ยังคงเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต