Kotchasan PHP Framework

เงื่อนไขการใช้งาน

คชสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ริเริ่มสร้างสรรค์โดย กรกฎ วิริยะ แต่เพียงผู้เดียว โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่และสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี
 

เงื่อนไขการนำไปใช้งาน

  • สามารถ ทำซ้ำ จำหน่าย จ่าย แจก ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน
  • การทำซ้ำ จำหน่าย จ่าย แจก ต้องแสดงแหล่งที่มาเสมอ
  • บรรดาโปรเจ็คอื่นๆที่พัฒนาโดยใช้คชสาร และเป็นผลงานของผู้เขียนเอง ไม่รวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้
  • การทำซ้ำ จำหน่าย จ่าย แจก เฉพาะส่วนที่พัฒนาโดยผู้อื่นให้เป็นสิทธิ์ของผู้พัฒนานั้นๆ
  • สิทธิ์ของส่วนประกอบของคชสารอื่น ที่ไม่ได้พัฒนาโดยผู้เขียนเอง เช่น CKEditor PHPMailer และ Icon Font icomoon ให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้พัฒนานั้นๆ
  • ผู้เขียนไม่รับผิดชอบการนำคชสารไปใช้งานใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม โดยให้เป็นดุลย์พินิจการนำไปใช้จากผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานเอง

เกี่ยวกับผู้พัฒนา

หากต้องการติดต่อกับผู้เขียนโดยตรง สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
กรกฏ วิริยะ
บ้านเลขที่ 367 หมู่ 1 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0868142004
อีเมล์ admin@goragod.com
หมายเหตุ ขอความกรุณา อย่าถามคำถามผ่านทางโทรศัพท์ หากมีคำถาม หรือต้องการเสนอแนะใดๆ ให้ทำผ่าน อีเมล์ หรือผ่านเว็บบอร์ดเท่านั้น

การสนับสนุน

หากต้องการสนับสนุน สามารถบริจาคได้ตามเลขบัญชีด้านล่าง
ธนาคาร กสิกรไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 221-2-78341-5
ชื่อบัญชี กรกฎ วิริยะ